Потребителите имат следното право на отказ:

_____________________________________________________________________________

 

Условия

 

Право на отказ

Имате право да прекратите този договор в рамките на четиринадесет дни, без да посочвате каквато и да е причина. Срокът за отказ е четиринадесет дни от деня на сключване на договора.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате (Temur Güzel, Grosser Teil 6, 32130 Enger, +49 (0) 5224/9769239) за вашето решение чрез ясна декларация (например писмо, изпратено по пощата, факс или имейл) за отмяна на този договор. За тази цел можете да използвате приложения формуляр за изтегляне, но това не е задължително.

За да отговори на срока за отказ, е достатъчно да изпратите съобщението си относно правото на отказ преди срока за отказ.

Ефекти на оттегляне

Ако се откажете от този договор, ние сме извършили всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, които произтичат от избора ви на различен вид доставка от най-евтината стандартна доставка, която предлагаме трябва) да погасяваме незабавно и най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който сме получили уведомление за анулирането на този договор. За това погасяване използваме същото платежно средство, което сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако изрично не е уговорено друго с вас; при никакви обстоятелства няма да се начисляват такси за това погасяване.

Ако сте поискали услугите да започнат по време на периода на анулиране, трябва да ни платите разумна сума, която съответства на дела на вече предоставените услуги до момента, в който сте ни информирали за упражняването на правото на анулиране по отношение на този договор В сравнение с общия обхват на услугите, предоставени в договора

_____________________________________________________________________________

В случай на договор за предоставяне на услуги, правото на отказ изтича, наред с други неща, ако предприемачът е предоставил изцяло услугата и е започнал да извършва услугата едва след като потребителят е дал изричното си съгласие и в същото време потвърди знанието си, че губи правото си на отказ, ако договорът е изпълнен изцяло от предприемача.

Освен ако страните не са уговорили друго, правото на отмяна не се прилага за договори за предоставяне на услуги в зоните за настаняване за цели, различни от жилищни, транспорт на стоки, наем на превозни средства, доставка на храни и напитки и в в съответствие с раздел 312ж (2) BGB за предоставяне на допълнителни услуги във връзка с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или период за предоставянето.

Приложение: Образец на формуляр за отказ

 

Образец на формуляр за отказ

 

(Ако искате да се откаже от договора, моля, попълнете този формуляр и да го изпратите обратно.)

 

 

До Temur Güzel, голяма част 6, 32130 Enger, info@machinengo.de

 

- С настоящото даде предизвестие (и) I / Ние (*) се оттегли от мен / нас договор (*) влезе в за закупуване на следните продукти (*) / предоставяне на следните услуги (*)

 

   ........................

 

- Поръчано на (*) / получен на (*)

 

   ........................

 

- Име / потребителя (ите)

 

   ........................

- Адрес на / потребителя (ите)

 

   ........................

- Подпис на / потребителя (ите) (само с съобщение на хартиен носител)

 

   ........................

- дата

 

   ........................

 

 

(*) Ненужното се зачерква.